Uskonto osana ongelmaa vai ratkaisu?

Uskonto ja kamppailu tunnustamisesta. Toim. Heikki Haara & Ritva Palmén. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura 2017. 312 s.

Suvaitsevaisuus ja hyväksyvä tunnustaminen ovat tämänvuotisen Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirjan teemoina. Tämä lukupaketti koetteli selvästi käsityskykyni rajoja. Tuli mieleen teologian opintojeni alku, kun lähdettiin liikkeelle ns. esikäsitteistä eli filosofianhistoriasta. Vaikeasti ymmärrettävien filosofisten käsitysten yhdistäminen kristillisen uskon tavanomaisiin ilmaisumuotoihin ei ollut helppoa. Opiskelumotivaatio joutui kovalle koetukselle. Vasta monivuotisen opiskelujen jälkeen alkoi pikku hiljaa tajuta, ettei filosofisia taustakäsitteitä voi ohittaa, vaikkei niitä tarvitse saarnatuolista seurakunnalle selittää.

Suomi on muuttumassa moniuskontoiseksi ja monikulttuuriseksi maaksi, mistä syystä hyväksymisen ja tunnustamisen mekanismeja on syytä tutkia ja pohtia. Uskontoja ei voi ohittaa tutkittaessa yksilöjen ja yhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja erilaisten maailmankuvien, uskomusten ja arvojen konflikteja. Kohtaamisen kentällä on opittava sietämään, suvaitsemaan ja ja tunnustamaan eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Lukuisten kirjoittajien artikkeleissa analysoidaan uskonnollista ajattelua, uskonnollisten ryhmien käyttäytymistä, uskonnollisen identiteetin merkitystä sekä erimielisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Yhteiskunnassa tarvitaan kykyä neuvotella, tehdä kompromisseja erilaisten uskonnollisten, eettisten ja poliittisten näkökulmien välillä.

Teos jakautuu kolmeen osaan, teoriaan, sovellukseen ja historiaan. Minua kiinnosti eniten käytännöllisin osa eli sovellus. Mutta ennen kuin siihen pääsi, oli toki pakko lukea vaikeatajuinen teoriaosuuskin. Ville Päivänsalo kirjoitti ymmärtävästä tunnustamisesta moniarvoistuvan yhteiskunnan oikeudenmukaisuushaasteena. Eettistä vuoropuhelua käydään esimerkiksi pakolaisten kotouttamisprosessin jouduttamiseksi. Ongelmia aiheuttaa se, että osapuolten eettiset katsantokannat nousevat globaalisti katsoen aivan eri traditioista. Maailma ei ole pikapuolin muuttumassa oikeudenmukaiseksi eivätkä väkivaltaiset konfliktit ole loppumassa. Haastavissa monikulttuurisuustilanteissa voidaan silti pyrkiä vahvistamaan tekijöitä, jotka tukevat  reilua ja ymmärtävää tunnustamista sekä kestävää yhteiskunnallista yhteistyötä.

Olli-Pekka Vainio selvitti uskonnollisia erimielisyyksiä ja tiedollisen tasavertaisuuden tunnustamista, Aki Visala  tunnustamista ja uskonnollisia konflikteja, Elina Hellqvist samaa sukupuolta olevien parisuhteita ja avioliittoa Suomessa ja Minna Hietamäki hyväksyvää tunnustamista ekumeenisessa toiminnassa. Hyväksyvä tunnustaminen ilmenee kunnioituksena, arvonantona ja rakkautena.

Etusivu    Kirja-arvioinnit